වෙරල කොනක හිද ...............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

වෙරල කොනක හිද බලා හිදින්නේමී
ඔබ එන මග මා පවන් සැලී
පෙර දිනයක අප හමුවූ තැන හිද
වෙන් වන්නට මුනගැසෙමු යලී...

වෙරලේ හැපෙනා රල රල අතරේ
මුමුනයි හෙමිහිට අපේ කතා
රැල්ලට නොපෙනී වෙනතක ගියමුත්
සුදු වැලි මුමුනයි අපේ කතා

වෙරල කොනක හිද...

ඔබ හා දොඩනට ගත සිත සක්තිය
නැති ලෙස හදවත හඩා වැටේ
එනමුදු අප පෙම් කතාව නිමවී
සමු ගන්නම් අද තරහ නොවී

වෙරල කොනක හිද...

Song - Werala Konaka
Singer - Prince Udaya Priyantha
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN