හංගානෙ සිටියා මා..............

http://2.bp.blogspot.com/-icyUFY52TOs/URj-29iQddI/AAAAAAAAFic/UaBEQFuZ03c/s1600/kavi0.jpg 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 


පි- හංගානෙ සිටියා මා සිතක කොනේ
    නොවෙනස් හැඟුමන් ඒ ඔබම කෙරේ
    හීනයෙන් පවා නම කියවුණා ඔබේ
    ඊයෙටත් වඩා අද ආදරෙයි මා

ගැ- ඔය බැල්මන් මා උමතු කරාවී නොසිතනු මැනවි
පි- ඔය බැල්මන් මා උමතු කලා පිළිගනු මැනවි
ගැ- සඳ එළියේ පා තැබුවේ මං සඳ එළියට ආස නිසා
පි- මඳ අඳුරේ මා සිටියේ ඔබ සඳ එළියට පේන නිසා
    හීනයෙන් පවා නම කියවනා ඔබේ
    ඊයේටත් වඩා අද ආදරෙයි මා
පි- ඔබෙ සෙවනැල්ලත් හරිම සෞම්‍යයි
    දැන් නිරන්තරේ චිත්ත රූ මවයි
    සිහින් ඇස් පියන් කොහේදේ රැගෙන යයි
    නොනිදාගෙන මම මේ මුළු ජීවිතේ ගත කරයි
ගැ- හැඟුමන් නොදැනෙනවාම නෙමෙයි
      ඔය හිත නොහඳුනවා නෙමෙයි
      ජීවිතය ගැන බයයි
      ආදරයේ....... නිසි අරුත තව සොයයි

පි- හංගාගෙන සිටියා මා සිතක කොනේ

http://freepicdownload.webs.com/newpm2012/24ozp0o.png 

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN