මුළු හදින්ම මම ආදරෙයි

http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif  

 මුළු හදින්ම මම ආදරෙයි සදා නොවෙනස් වන ලෙසේ
මුළු සිතින්ම මම ආදරෙයි සදා නොවෙනස් වන ලෙසේ

සදා දැවෙනා ගිනි කන්දක් වගේ
ඔබේ ගත මා හැඳිනුවා

ගලා බසිනා දිය දහරක් වාගේ
ඔබේ සිත මා හැඳුණුවා

ඔබව පමණි හඳුනා ගත්තේ
ඔබව පමණි හඳුනා ගත්තේ

ඉපිද මැරෙන ආත්මයක් ගානේ
සසර සැරි සරනා තුරා

සුසුම් හෙලනා වාරයක් ගානේ
මෙලොව ජීවත් වන තුරා

ඔබව පමණි සොයලා එන්නේ
ඔබව පමණි සොයලා එන්නේ

මුලු හදින්ම මම ආදරෙයි සදා නොවෙනස් වන ලෙසේ
මුලු හිතින් මම ආදරෙයි සදා නොවෙනස් වන ලෙසේ 
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN