ඔබටයි මේ ආරාධනා ...........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ඔබටයි මේ ආරාධනා
ඔබටයි මේ ආයාචනා
හිරු සඳු ඇති තුරා

සසර සරනා තුරා
ඉන්නට බෑ තරහා වෙලා

පැව සෙනේ අමනාපෙ නිසා
මෝදු වෙලා තිබුනාට වඩා//
සිත සැනසුම් සාදනා
ඔබේ හසරැල් මට වාසනා..

තරහ උනත් දෙදෙනා ඊයේ
තරහ නොවෙමු කිසිදා ආයේ //
යලි නොම ඒ වේදනා
ඔබේ හසරැල් මට වාසනා

ගායනය :- රෝහණ බෝගොඩ
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN