රංග නදීකා .................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

රංග නදීකා යන්න ගියා මා දා
ආයෙ නදීකා එන්න එපා මා හා

මං තාම කිරිකොඩුයි ඉවසන්නත් බෑ
දුටු දාම බහ දුන්නෙ ඉල්ලන්නත් බෑ
එයා හැම දාම බොරු කිව්වේ රැවටෙන්නත් බෑ
ඇයි ඔහොම දුක් දුන්නේ උහුලන්නත් බෑ

ආයෙ නදීකා එන්න එපා මා හා
රංග නදීකා යන්න ගියා මා දා

ඔබෙ සිත මා ලග මගේ සිත ඔබ ලග
කිව්ව මතකයි නේ....
වෙන පෙම්වතෙකුට ඔය හිත දෙන්නට
ඔබ ඇයි බොලද උනේ....
වෙනතක යනවා මැවි මැවි පෙනෙනවා
මගේ හිත සසල උනේ....
මේ අසරන හදවත් රිදවන්නට ඇයි
ගැහැනුන් චපල උනේ......

මම තනි වෙන්නම් ඔබනම් එපා
හමුවෙන්න ආයෙත් එපා..

රංග නදීකා.........

 
http://freepicdownload.webs.com/newpm2012/24ozp0o.png 

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN