මේ ඇස් දිහා බලන්...

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

මේ ඇස් දිහා බලන්...
දැන්වත් කියන්න මගේ රත්තරන්...
ඔබ මගේද - මා ඔබේද
අපි අපේ ද කියලා...
දැන්වත් කියන්න මගේ රත්තරන්...

පැහැදුල් නුවන් දල්වා...
මා දෙසට පා කරලා...
හද ගැස්ම මඟ නවතා...
දෙහදක් ගොළුව උන්නා...
ඔබෙ සෙනෙහේ මඟ රැඳුනේ
ඇයි සන්සාරයේ...
මේ භවයේ මා වෙනුවෙන්
ඔබ මැවුවේ...
දැන්වත් කියන්න මගේ රත්තරන්...

මේ ඇස් දිහා බලන්...

කඳුලැල් නෙතින් පලවා...
පැතුමන් සිතේ තනි බින්දා...
සිල් ගත්තු සිත සඟවා...
ඔබෙ දෑත වෙත අත පෑවා...
ඔබෙ සෙනෙහේ මඟ රැඳුනේ
ඇයි සන්සාරයේ...
මේ භවයේ මා වෙනුවෙන්
ඔබ මැවුවේ...
දැන්වත් කියන්න මගේ රත්තරන්...

මේ ඇස් දිහා බලන්...

Artist : Shihan Mihiranga
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN