වතුසුදු මල

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

වතුසුදු මල වගෙ පිවිතුරු මගේ ආදරේ
වතුසුදු මල වගෙ සුවඳැති මගේ ආදරේ
පෙම් කුමරෝ ඔබේ නමට පුද දෙමි
සහතික වෙයි ඉරහඳ තරු
අහස පොළොව මහා සාගරේ...

මල් පවනේ පාවී එන ආදර ගීතේ
පෙම් කුමරෝ ඇසෙනවා ද
ඒ හීනෙන් දැනෙනවා ද
මගේ හිතේ ඔබට තිබෙන නිමල ආදරේ...

වසන්තයේ සඳපානේ නීලාකාසේ
පෙම් කුමරෝ දකිනවා ද
රෑ තරු මැද පෙනෙනවා ද
ඒ අහසේ මා ලියනා මගේ ආදරේ...


පද රචනය - ආනන්ද පද්මසිරි
සංගීතය - එච්. එම්. ජයවර්ධන
ගායනය - චතුරිකා පීරිස්

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN