ඉඳුනිල් මිණි කැට

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 


ඉඳුනිල් මිණි කැට පරදවන
ඇගෙ නෙත් යුවළින් කැලුම් විහිඳුන
සිහිනිඟ - සුඟ ගත හැකි මිලින
ඒ තොල් නාදලු පරදවන//
මාලී රුවන්මාලී මාලී රුවන්මාලී
මාලී රුවන්මාලී - මාලී//
කම්මුල් රත් පැහැයෙන් යුතු ය
නිල්වන් වරලස සිත් කළුය
මුතුවන් දත් පෙළ හරි හැඩය
ඇගෙ රුව අමතක නොවෙයි මට//
මාලී රුවන්මාලී මාලී රුවන් මාලී
මාලී රුවන්මාලී - මාලී//


පද රචනය - නොයෙල් රණසිංහ
සංගීතය හා ගායනය - ලා සිලොනියන්ස්
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN