මගේ කියා ඈත්වෙලා .....

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

මගේ කියා ඈත්වෙලා වේදනා දුන්න‍
සිත ළඟ පෙම් සිහිනවල හිඳින්නේ ඔබම
ඇස් දෙක ආයේ ඔබේ ඉතිං හිමි වෙන් නැතිවාට
කඳුළු මතක අපේ සිහිකර හඬන්නේ තනිව
හඬන්නේ තනිව


දුර රැඳිලා කඳුළු දරන් මට හිඳින්න බෑ‍
මා තනිවම විඳිනවා දුක් ඔයා දන්නේ නෑ
නාඳුනනා ලෙස හැරදා මට ඉන්නට බෑ
කවදාවත් මට ඔයාව යළි හිමි වෙන්නෙ නෑ
යළි හිමි වෙන්නෙ නෑ


හිත දවනා මතක තියන් මට හිඳින්න බෑ
රෑ තනිවම හැඬුව තරම් ඔයා දන්නේ නෑ
මේ දෑසට යළි කිසිදා ඔබ හමු වන්නේ නෑ
කවදාවත් මට ඔයාව යළි හිමි වෙන්නෙ නෑ
යළි හිමි වෙන්නෙ නෑ
 

පද රචනය - ආරාධනා ඒකනායක
සංගීතය - රදීෂ් වැන්දබෝනා
ගායනය - අතුල අධිකාරි
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN