හද පෙලන්න පෙලන්න

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif
හද පෙලන්න පෙලන්න පෙලන්න
මට දැනුනා ඉගියක් කලින්ම
ඔබ කියන්න පෙර තව හිතන්න
ආදරයට නැවතුම තියන්න ....

අප හමුවූ තැන තැන දකින්න
තව දවසක්වත් යමු හිදින්න
ආදරයේ උණුසුම විදින්න
හැකිදැයි තව සැරයක් බලන්න ....

මගෙ දෙනෙතේ කදුලක් දකින්න
බැරි බව දන්නේ නම් හිදින්න
අපි අපගේ ගැලපුම් දකින්න
ඉඩදෙමු කාලයටත් බලන්න ....

ARTIST - NIROSHA VIRAJINI 
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN