හඳපානේ මල් පිපුණා.............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif හඳපානේ මල් පිපුණා
කිරි මුහුදේ රැල් නැඟුණා
අප දෙන්නා ඒ වගේ බැඳුණේ ආදරේ
බැඳුණේ ආදරේ....

ජීවනයේ මී වදයේ පැණි පිරුණා ආදරේ...
ඒ පැණි බොන බඹර මමයි ප්‍රේම මී වදේ...
ප්‍රේම මී වදේ...//

ඔබගේ සෙවණැල්ල ලෙසේ
එන්නෙමි හැමදාම මෙසේ...
මේ දෛවේ තීරණේ....
මතු අනාගතේ...
මතු අනාගතේ...

සීන සැබෑ වෙන්න මෙසේ....
පෙරුම් පුරා ආවෙදෝ...
සිහින සැබෑ වන්න මෙසේ...
පෙරුම් පුරා ආවෙදොa....

මා උපන්නේ ප්‍රේම ලොවේ...
ඔබ පතා ප්‍රියේ....

චිත්‍රපටය - "හඳපාන"
ගායනය - හරුන් ලන්ත්‍රා
ඉන්ද්‍රdණි විජය බණ්‌ඩාර
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN