හිත මගේ පාරලා .............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

හිත මගේ පාරලා මේ තරම් හඬවලා
ඔහු ළඟ තුරුලේ රෑ පුරා වැලපෙමී ඉකිගසා
ආදරේ සිහිවෙලා විඳවමි රෑ පුරා
මගේ පණ කොහිදෝ ගියේ ඔයා
හිත මගේ පාරලා

යහන තනිවී සුවඳ නැතිවී මෙයද අපි පැතු ලෝකේ
කඳුලදෝ ඔබ මගේ නෙතට ගිනි ඇවිලී
ජීවිතේ කිමිදිලා මේ හැඟුම් දිය වෙලා
දුක තියා ඔබ ගියා තනිය මට දීලා

හිත මගේ පාරලා මේ තරම් හඬවලා
ඔහු ළඟ තුරුලේ රෑ පුරා වැලපෙමී ඉකිගසා

තුරුලේ දැවටී කිව පෙම් ගී මතක නැති වී වාගේ
හිතුමතේ රිදවලා දුකම මට හිමිවී
ජීවිතේ කිමිදිලා මේ හැඟුම් දිය වෙලා
දුක තියා ඔබ ගියා තනිය මට දීලා

හිත මගේ පාරලා මේ තරම් හඬවලා
ඔහු ළඟ තුරුලේ රෑ පුරා වැලපෙමී ඉකිගසා
ආදරේ සිහිවෙලා විඳවමි රෑ පුරා
මගේ පණ කොහිදෝ ගියේ ඔයා
හිත මගේ පාරලා

ARTIST - ROMESH SUGATHAPALA
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN