ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ..........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ
ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ

ආ ......ආ.........
දරමිටි ඇද්දා -- රෑ නිදි වැරුවා

ගිණිමැල ගහගෙන රැක සිටියා
-එහෙව් අපිට අද එන්න තහංචිද
ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ
ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ
ආ ......ආ.........

වැලි මළුවේ ඉද -- සාදු කියනකොට

අපිටත් නොහිතා -- ඉන්න හොදයි
ඉස්සර වාගෙම දවුදිය බුදුවරු
අපෙ දාන පිළිගන්න හොදයි
ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ

ආ ......ආ.........
රන්වැට පාමුල -- සාදු කියන කොට

ලෙන්ගතු කම් -- නොහිතන්න හොදයි
බුදු හාමුදුරුවෝ දුටුවා වාගෙයි
දුක ඉවසා වැඩ ඉන්න හොදයි.
- ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ

ආ ......ආ.........
දරමිටි ඇද්දා -- රෑ නිදි වැරුවා

ගිණිමැල ගහගෙන රැක සිටියා
-එහෙව් අපිට අද එන්න තහංචිද
ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ
ජයසිරි මහා හාමුදුරුවනේ
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN