ජිවිතයට හිමි අවසන්..........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

ජිවිතයට හිමි අවසන් හුස්මක්
රෑගෙන ගියා නුඹ රෑගෙන ගියා //
මේ ලොව එක සෑනසුම් සුසුමක් නෑ
නුඹ නෑති දා මා තනි වු දා

කදූළින් තෙමී සුසුමින් වෙළී
හදවතින් මා මෑරී මෑරී
නෑ යළී සතුටක් දැනි
ඔබේ ආදරෙන් මා යයී දැවි

තුරුළෙ වේලී මට කීව කථා යලී
සවනේ රෑව් දෙයි මා හද රිදි
ඔබ නැති ලොකෙක මටද මා හිමි නැත
මා මියැදෙයි සුසුමන් සිර වී

හැම හුස්මක නුඹෙ නම ඇත ලියවී
හැර යන්නට බැහැ කිසීදා

කදූළින් තෙමී සුසුමින් වෙළී
හදවතින් මා මෑරී මෑරී
නෑ යළී සතුටක් දැනි
ඔබේ ආදරෙන් මා යයී දැවි //

ගායනය - සංඛ දිනේත්
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN