ලෙන්ගතු හිත තනිකරලා...

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

ලෙන්ගතු හිත තනිකරලා...
තරු නෙතු අද තරහවෙලා....
වැටෙන හුස්මක් ගානේ...
කඳුළු ගනින්නට....
ඔබම තමයි මට ඕනේ.....//

සිහිනපුරා සිත්මානේ....ලැබුණු ඔයා සංසාරේ
පණ කියලා පිදු ආලේ...තරහ වෙලාද අවාරේ
මට තනිවෙනු බෑ ඔබ නෑනේ....
කඳුළු පිසින්නට ඔබම තමයි මට ඕනේ....
ඔබම තමයි මට ඕනේ...

ලෙන්ගතු හිත ............

හිත හදලා හැමවාරේ..ඔබ හිටියා ළඟ මාගේ.......
වැරදි කළේ මමමයිනේ...මේ දුක මහමෙර වාගේ....
මට විඳවනු බෑ මේ වාගේ....
කඳුළු පිසින්නට ඔබම තමයි මට ඕනේ....
ඔබම තමයි මට ඕනේ...

ලෙන්ගතු හිත ........
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN