මා දෙනෙත් පියවිලා.............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

මා දෙනෙත් පියවිලා
මා සුසුම් සිරවෙලා.....
යන තුරා දිවි මගේ
ඔබ පමණයි සිහිනේ සදා......//

තුරුලේ නැළවී එදා
කීව පෙම් ගී කතා.....
සුළගෙ මුසු වී ගියා
ඔබව මතකේ තියා......

මා දෙනෙත් පියවිලා
මා සුසුම් සිරවෙලා.....
යන තුරා දිවි මගේ
ඔබ පමණයි සිහිනේ සදා...

ළදළු මල් පෙති පවා
මිහිමතේ සැතපිලා....
ඔබත් යළි නෑ කියා
හිරුත් අවරට ගියා.....
මා දෙනෙත් පියවිලා
මා සුසුම් සිරවෙලා.....
යන තුරා දිවි මගේ
ඔබ පමණයි සිහිනේ සදා...////

ගායනය - සාරංග දිසාසේකර
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN