මොනාලිසා මොනාලිසා

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif


මොනාලිසා මොනාලිසා
සඳ එළියට ගන අඳුරට
තියුණු දෙනෙත් දල්වා

කවුරුන් හෝ එනතුරු නුඹ
රහසින් පෙම් පුරනවාද
මොනාලිසා - මොනාලිසා//

ඉකි බිඳ බිඳ හඬනවාද
සිහිවී පෙර හද පෙම් බැඳි
තදකර ළය තුළ දුක් පොඳි
ඉන්නවාද මොනාලිසා

හමු වී වෙන් වී තනි වී
ළසෝ ගින්න ඇවිළිලාද
අතීතයක් අමතක කර
ස ැනසීමක් සොයනවාද
මොනාලිසා මට කියන්න
මම වගේම තනි වෙලා ද
උපහාසෙට හිනැහෙනවද
නුඹව මැව්ව සිත්තරාට
සළෙලුන් හට නුරා හැඟුම්
නුඹේ වතින් මතු කළාට
මොනාලිසා මට කියන්න
මම වගේම තනිවෙලා ද
මම වගේම තනි වෙලා ද


* පද රචනය - ඇන්ටන් සුගත් වෙල්ගම
* සංගීතය - ෂෙල්ටන් ප්‍රේමරත්න
* ගායනය - විශාරද මාලනී බුලත්සිංහල
* සංයුක්ත තැටිය - “මොනාලිසා”
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN