රට ව ට කර මල් පිපෙන්න..........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 


රට ව ට කර මල් පිපෙන්න
කට වට කර වැට බඳින්න
තමන් හිසට තම අතමය
සිහියට ගන්න
රටත් එක්ක හැම දෙනාම
පෙරටම එන්න‍
ඉස්සරහට යන්න - ඉස්සරහට යන්න//
මාන ක්‍රෝධ ද්වේෂ මෝහ
දුරු කරගන්න
කැපිලි කෙටිලි අණවින දොස්
අතහැර ගන්න
කෙනෙක් දියුණු වෙනවා දැක
සිනහා නගන්න
නැගිටින විට වටු රැළ මෙන්
එක්ව නැගෙන්න
ඉස්සරහට යන්න - ඉස්සරහට යන්න//
බණ්ඩි ගොයම කිරි වැඳුණම
නැවෙනව ඔන්න
චණ්ඩිකමට වැඩි ආයුෂ
නැතැයි සිතන්න
ගුණයහකම් මනුසත්කම්
පෙරටම ගන්න
බෝසත්කම මිනිසත්කම
බව දැන ගන්න
ඉස්සරහට යන්න - ඉස්සරහට යන්න//
* පද රචනය - සුරම්‍යා මාපිටිය
* සංගීතය - ගයාන් ඝනකධාර
* ගායනය - ජෝර්ජ් සේනානායක
සහ පූර්ණිමා ධනංජලී කහවල
* ටෙලි නාට්‍යය - “ඉස්සරහට යන්න”
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN