අවසන් ලියුමයි ඔබට ලියන්නේ..........................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

අවසන් ලියුමයි ඔබට ලියන්නේ
විරහ කඳුළු රැඳි පෑනෙන්
කියවා හැඬුවත් මට නම් කම් නැහැ
මගෙ හිත අද තද නින්දේ

එයා පැළැන්දු මංගල මුදුවේ
ආඩම්බරකම මම දුටිමී
ගෙල වට කරගෙන ළමැදේ රඳනා
මංගල මාලය මම දුටිමී

අභරණ අන්දන රන්වන් සිහිනය
සදාතනික ආදරය නොවේ
කියවා හැඬුවත් මට නම් කම් නෑ
මගෙ හිත අද තද නින්දේ

පෑන තවත් දේ ලියන්න කීවත්
මොනව ලියන්න ද මීට වඩා
මේ ගැන අන් කිසිවකු නෑ දන්නේ
වෙන දීගෙක ගිය ඔබට වඩා

අභරණ අන්දන රන්වන් සිහිනය
සදාතනික ආදරය නොවේ
කියවා හැඬුවත් මට නම් කම් නෑ
මගෙ හිත අද තද නින්දේ

 
පද රචනය - ඩෝල්ටන් අල්විස්
සංගීතය - ටී. ෂෙල්ටන් පෙරේරා
ගායනය - ටී. ෂෙල්ටන් පෙරේරා
 
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN