අමා රන් හැඟුම් පිරී...........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 
අමා රන් හැඟුම් පිරී - සෙනෙහේ බිඳීලා
කඳුළැල් ගලා යාවි - දෙනුවන් විඩා වූවා
අමා රන් හැඟුම් පිරී

නලවැල් වැදීලා රුවලක් ඉරිලා
රළ වැල් ගැටිලා නෞකා බිඳී - වැනසී ගියා
වන මල් පිපේදෝ බඹරුන් හඬාදෝ
මේ දුක් ඇසේදෝ ඔබගේ හදේ - කිසිදා ළ‍ඳේ


පද රචනය - කේ. ඩී. කේ. ධර්මවර්ධන

ගායනය - මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN