මගෙ පොඩි යාළු..........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

මගෙ පොඩි යාළු
මගෙ පොඩි යාළු
නෙළමුද ඕලූ //

ගඟට යමු ඔරු පදිමු
මල් නෙළමූ කවි කියමූ
මගෙ පොඩි යාළු
නෙළමුද ඕලූ //

හඳ වැටිලා - වතුරේ
බොඳ වෙනවා - මිතුරේ
තරු ඉහිලා - අඳුරේ
හිනැහෙනවා - ඉවුරේ

කිරල ගොමු වෙත වැදෙමු
ගෙඩි කඩමූ ගොඩට යමූ

පිනි වැහලා - මුතු සේ
මල මුදුනේ - දිලිසේ
මා වවුලෝ - රහසේ
ඉගිලෙනවා - අහසේ

කිරල ගොමු වෙත වැදෙමු
ගෙඩි කඩමූ ගොඩට යමූ


පද රචනය - මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න
සංගීතය - සරත් වික්‍රම
ගායනය - ඒෂාන් ගමගේ
Share this post :

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN